Maison7

Algemene voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Atelier Maison7 KvK nummer 55261736 , gevestigd te Rotterdam.
 2. De opdrachtnemer: Maison7
 3. Klant en/of Wederpartij: de partij die een overeenkomst is aangegaan met Maison7.
 4. Particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf (handelen met oog op doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten).
 5. Bedrijf/zakelijke klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handel in uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Vakman: de vakman of – vrouw op het gebied van meubelstofferen.
 7. Bewerkte goederen: goederen die gemaakt, gerepareerd, of gestoffeerd zijn.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Maison7 op iedere overeenkomst gesloten met Maison7 en op alle rechtsverhoudingen die uit overeenkomsten met Maison7 voortvloeien.
 2. De Algemene Voorwaarden van Maison7prevaleren te allen tijde. Algemene (verkoop- en inkoop-) Voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen via onze website en zullen op verzoek eenmalig kosteloos in hard copy worden verstrekt.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
 5. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke uitspraak geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen. 
 6. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien dan wel iets onvolledig regelen, is Maison7zelfstandig bevoegd om deze Algemene Voorwaarden van aanvullingen te voorzien.
 7. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen ter vervanging van de vervallen bepaling een nieuwe bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht zullen worden genomen.
 8. Indien door  Maison7gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.
 9. Maison7 is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigingen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht één kalendermaand na de datum van verzending aan de wederpartij van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Offerte 

 1. Alle aanbiedingen van  Maison7zijn vrijblijvend tenzij door Opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 1 maand wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 1 maand plaatsvindt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn of veranderende bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Het aanbod is gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens (onder andere tekeningen en daaraan ontleende maten). Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie komt voor risico van de Klant, tenzij  Maison7zelf de opmetingen heeft verricht.
 4. Maison7is gerechtigd het aanbod via schriftelijke kennisgeving te wijzigen en aan te passen, tenzij de Wederpartij al akkoord is gegaan.
 5. Maison7is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat waarop Klant wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Maison7Mondelinge aanbiedingen door Maison7of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door Maison7schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 3: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Maison7kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Zakelijke klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Maison7op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 4: Informatie/materiaal-verstrekking

 1. Klant dient ervoor zorg te dragen, dat Maison7tijdig over alle informatie en materialen beschikt, die nodig zijn om de overeengekomen werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. 
 2. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie, ondeugdelijke kwaliteit of ongeschiktheid van het door Klant aangeleverde materiaal komt voor rekening van de Klant.


Artikel 5: Prijzen

 1. De door Maison7gehanteerde prijzen zijn in euro’s en voor Particulieren inclusief btw, en Bedrijven exclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 
 2. Uitvoering van de opdracht vindt plaats tegen de tussen Maison7en Klant afgesproken prijs zoals vastgelegd in de offerte.
 3. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 30 dagen zijn verstreken, is Maison7gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen indien sprake is geweest van gestegen kosten van lonen, materialen en btw tarieven.

Artikel 6: Betaling

 1. Maison7is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen tot een maximum van 50% van de overeengekomen prijs.
 2. In geval een vooruitbetaling is overeengekomen is Maison7niet verplicht over te gaan tot uitvoering van de desbetreffende dienst(en), tot de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
 3. Indien partijen hebben afgesproken dat bij de uitvoering van een overeenkomst de aflevering in gedeelten zal plaatsvinden, is Maison7gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. In dat geval ontvangt Klant voor elke deellevering een deelfactuur.
 4. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.
 5. Maison7hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet ontvangt deze een herinnering met een fatale termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Bij het uitblijven van betaling na het verstrijken van de fatale termijn is Maison7bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag een vermeerdering van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Klant geen volledige betaling heeft verricht, blijven de door hem gekochte goederen naar rato van het verschuldigde bedrag eigendom van Maison7
 2. Klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele overeengekomen prijs en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
 3. In geval van beslaglegging door derden, surseance van betaling of faillissement, is de Klant verplicht om Maison7daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
 4. In geval Maison7gebruik wenst te maken van het recht, zoals omschreven in dit artikel, is Klant verplicht Maison7toegang te verlenen tot alle locaties waar de zaken van zich bevinden.
 5. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige rechten ten behoeve van Maison7onverlet.

Artikel 8: De levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de overeengekomen prestatie moet zijn verricht.
 2. De tussen partijen afgesproken levertijd is indicatief, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Bij overschrijding van de indicatieve levertijd wordt Maison7een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijk indicatieve levertijd. Indien Maison7alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 4. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de in afwijking van lid 2 vast overeengekomen levertijd heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de termijnoverschrijding is te wijten aan een gedraging van Klant zelf.

Artikel 9: Annulering

 1. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.
 2. Indien Klant de opdracht annuleert, is hij verplicht de door Maison7reeds gemaakte uren (inclusief lonen en sociale lasten) en kosten (onder andere materialen en grondstoffen,) te betalen.
 3. Klant zal eveneens aan Maison7als schadeloosstelling verschuldigd zijn verplicht Maison7te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

Artikel 10: Eigendommen afnemer

 1. In het geval Maison7ten behoeve van de uitvoering van zijn opgedragen werkzaamheden goederen en/of materiaal van Klant beschikbaar krijgt gesteld, zullen deze goederen c.q. materiaal eigendom blijven van Klant.
 2. Het is Maison7niet toegestaan de beschikbaar gestelde goederen en het materiaal anders te gebruiken dan voor het door Klant opgedragen werk. Het is Maison7evenmin toegestaan de beschikbaar gestelde goederen zonder instemming van Klant aan derden ter hand te stellen.
 3. Maison7 zal de door Klant beschikbaar gestelde goederen na eerste aanvraagin goede staat weer aan Klant ter beschikking stellen. Dezelfde verplichting geldt ten aanzien van het door Klant beschikbaar gestelde materiaal, tenzij dit materiaal reeds is verwerkt doorMaison7. De klant is aansprakelijk voor eventuele door Atelier Maison7 te lijden vertragingsschade.
 4. Indien Maison7de goederen niet, niet volledig of beschadigd aan Klant teruggeeft, is Maison7jegens Klant een schadevergoeding verschuldigd. 
 5. De hoogte van deze schadevergoeding in het vorige lid wordt op verzoek van Maison7vastgesteld door een onpartijdige derde, die objectief kan worden aangeduid als iemand met kennis van dergelijke goederen en hun objectieve marktwaarde.
 6. Klant is gerechtigd de schadevergoeding, zoals bedoeld in voorgaande lid, in mindering te brengen op de overeengekomen prijs.

Artikel 11: Op/aflevering

 1. Onder op/aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan Klant.
 2. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op/aflevering van goederen zal plaatsvinden is Klant, tenzij anders overeengekomen, verplicht er zorg voor te dragen dat:
 3. de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten
 4. de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken. Indien sprake is van wegwerkzaamheden waardoor aflevering wordt bemoeilijkt dient Klant dit tijdig aan  Maison7 te melden.
 5. in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht en voldoende ventilatie aanwezig is.
 6. Ingeval Klant niet aan zijn verplichtingen uit voorgaande lid heeft voldaan, is hij jegens  Maison7 aansprakelijk voor uitbetaling van het aantal gemaakte uren en gemaakte kosten die in het kader van de op/aflevering zijn gemaakt. Tevens is  Maison7 niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een niet tijdige oplevering die het gevolg is van het nalaten van de verplichtingen van Klant, zoals vastgesteld in lid 2, sub a t/m c.
 7. Indien een takel of lift moet worden gebruikt, wordt bij overeenkomst door  Maison7 nader geregeld wie daarvoor zorg draagt. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een lift of takel is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover de schade hem kan worden toegerekend.

Artikel 12: Opslag

 1. In geval de te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat Klant de goederen niet wil aanvaarden, zal  Maison7 binnen een redelijke termijn een tweede levering doen.  Maison7is na weigering dan wel na de tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan Klant in rekening te brengen.
 2. In geval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Maison7:
  1. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen
  1. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van de opslagkosten voor Klant in opslag houden
  1. indien de te leveren goederen daarna nog niet door Klant zijn afgenomen, is Maison7 gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in het vorige artikel. Indien Maison7de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.
 3. In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft  Maison7de keuze te handelen als voorzien onder a,b, of c.
 4. Indien de goederen door Klant zijn betaald, zal Maison7 de goederen maximaal twee weken in opslag houden zonder berekening van de opslagkosten aan Klant, tenzij anders overeengekomen.
 5. Gaat Koper na verloop van deze termijn nog niet over tot afname van de goederen, dan is  Maison7gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan Klant af te dragen onder aftrek van de opslag- en andere kosten die Maison7 in verband met de overeenkomst heeft gemaakt en een schadevergoeding van 30% van hetgeen Klant bij nakoming van de overeenkomst aan  Maison7verschuldigd was geweest, tenzij  Maison7kan bewijzen dat zijn schade groter is. 

Artikel 13: Extra kosten, meerwerk en/of minder werk

 1. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid aan Klant worden doorberekend. 
 2. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst/offerte zijn begrepen en die door Klant worden verlangd.
 3. Meerwerk en/of minderwerk moet altijd door  Maison7schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 14: Transport

Indien zaken als meubels ter bewerking worden meegegeven aan Maison7 blijft het risico tijdens transport voor Klant.

Artikel 15: Voorrijkosten

Maison7is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Maison7 is slechts aansprakelijk voor schade door Klant geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Maison7
 2. Maison7is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
  1. het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de opdracht in verband staan
  1. vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg zijn van schuld of nalatigheid van Maison7
  1. vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door Klant niet tevoren is gewezen
  1. het vóór het door  Maison7opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar  Maison7in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubilair en/of stoffering heeft aangebracht, die gedurende zekere tijd voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken
  1. het uitvloeien van kleuren bij het reinigen (kuisen) van meubelstoffen of leder
  1. het verkleuren van meubelstoffen of leder door werking van het meubilair of onderliggend materiaal
 3. Maison7 is nooit aansprakelijk voor een waarde hoger dan de waarde van het in rekening gebrachte factuur bedrag. 
 4. In geval een Rechterlijke uitspraak tot een andere aansprakelijkheid komt dan in voorgaande artikel is bepaald, zal de aansprakelijkheid van  Maison7nooit hoger zijn dan het door de verzekeraar van  Maison7uit te keren bedrag.

Artikel 17: Schadevergoeding bij zakelijke afnemers

Maison7is bij de uitvoering van een overeenkomst met een Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.

Artikel 18: Overmacht

 1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst  Maison7niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen Maison7 en Klant ontbonden.
 2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop  Maison7redelijkerwijs geen invloed kon hebben.
 3. Klant heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 19: Ontbinding

 1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
 2. Voordat Klant een schriftelijke ontbindingsverklaring aanMaison7richt zal hij/zij  Maison7eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen of de tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door Klant duidelijk omschreven schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 20: Garantie

 1. Maison7staat in voor kwaliteit en een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden. De afgeleverde goederen moeten dan ook die eigenschappen bevatten die Klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft Klant het recht op reparatie cq vervanging. Het recht op vervanging komt klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
 2. De garantietermijn gaat in vanaf het moment van op/aflevering aan Klant.
 3. Om gebruik te kunnen maken van de garantie zoals aangeboden door  Maison7moet de klacht binnen veertien (14) dagen na constatering schriftelijk worden gemeld aan Maison7
 4. Tijdens het eerste jaar na levering geeft  Maison7100% garantie op materiaal en arbeid. In het tweede jaar na levering is dit 66% en in het derde jaar 33%. Deze garantie geldt tenzij  Maison7aannemelijk kan maken dat de gebrekkige kwaliteit van het werk het gevolg is van niet met de bestemming corresponderend gebruik, ongeschiktheid van het door Klant zelf aangeleverde of in strijd met uitdrukkelijk advies van  Maison7gekozen materiaal.
 5. Maison7geeft geen garantie op lichte slijtage welke het gevolg is van normaal gebruik.
 6. Maison7staat niet in voor 100% verwijdering van vlekken op stoffen die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens Klant.


Artikel 21: Geschillen

 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen kunnen door de Klant bij Maison7 slechts geldend worden gemaakt door het indienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen of oplevering van werk. Indien indiening binnen deze termijn niet mogelijk is geldt de termijn van veertien (14) dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen worden.
 3. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 14 onverlet.
 4. Wanneer een Klant tegen het advies van Maison7 in voor de uitvoering van het werk het gebruik van ondeugdelijk materiaal verlangt, is mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht met betrekking tot de kwaliteit van het werk uitgesloten.